Annonsørinnhold fra Nore og Uvdal kommune

Hva er dette?

Hvordan skal Nore og Uvdal vokse i fremtiden? Si din mening!

Nore og Uvdal trenger flere nye boliger for å dekke etterspørselen og for å vokse inn i fremtiden. Hvordan skal Rødberg utvikles som sentrum? Og hvordan skal hele Nore og Uvdal utvikles som Nasjonalparkkommune og som reiselivskommune.

Annonsørinnhold fra

Nore og Uvdal i fremtiden - hvordan ser det ut? Kommuneplanens arealdel 2022-2033 skal gi føringer for hvordan kommunen skal være i fremtiden og setter langsiktige rammer for utvikling og forvaltning av arealressurser over tid.  Dette arbeidet er akkurat startet opp, og du har nå mulighet til å påvirke innholdet.

Men hvor skal det bygges, hvordan skal næringslivet utvikles og hvor skal turområdene være?

Nå har du muligheten til å si hva du mener. Her får du innblikk i hvilke føringer og fokusområder politikerne mener vil ha betydning for dem som bor, jobber og besøker i kommunen i årene fremover. 

Vil du vite mer kommuneplanens arealdel 2022 - 2033? Les her.

Fristen for høringen av planprogrammet er 04. oktober. Frist for innspill til kommuneplanens arealdel er 08. november.

SE VIDEO: Hva er viktig for innbyggerne?


SE VIDEO: Dette er kommuneplanens arealdel

'


Hovedtrekk for arealplan 2022 - 2033

Om du er innbygger, næringsdrivende, grunneier eller investor har denne planen innvirkning på ditt Nore og Uvdal i årene fremover. Derfor er din mening og ditt innspill viktig.Kommuneplanens arealdel består i dag av fem kommunedelplaner. I denne planprosessen skal eksisterende kommunedelplaner erstattes av en felles arealplan for hele Nore og Uvdal kommune. Målet er å samordne, forenkle og forbedre bestemmelsene, slik at de skal bli lettere å forstå og bruke.

Slik melder du inn din mening om Nore og Uvdal kommunes arealdel

Har du utbyggingsplaner, og ønsker å komme med forslag til endring av areal, må du bruke denne malen

For andre innspill kan du sende e-post eller brev

Uttalelser, merknader eller innspill sendes på e-post til postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no eller skriftlig til Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg.

Sentrumsutvikling

Rødberg skal utvikle seg til et levende sentrum for handel og service.

I kommuneplanenes arealdel foreslås å avgrense Rødberg som tettsted og avklare hvilke funksjoner som er ønskelig og som skal tilrettelegges innenfor denne avgrensningen. Arealdelen legger til rette for bygging av sentrumsnære boliger, sikre trygg ferdsel for myke trafikanter til og fra skole, barnehager og fritidsarenaer. Det blir fokus på lek, rekreasjon og møteplasser i sentrum, med ønske om å oppruste sentrumsgata. 

Det er også et stort behov for flere boliger for videre vekst i kommunen.

Boligbyggingen i Nore og Uvdal ligger på et lavt nivå. I 2020 ble det bygd tre nye boliger. I tillegg er etterspørselen etter brukte boliger større enn tilbudet. Lav tilgang på boliger gjør det vanskelig for arbeidstakere som ønsker å flytte til Nore og Uvdal både å leie bolig og å skaffe seg bolig av god standard. Nore og Uvdal trenger flere nye boliger.

Gjennom kartlegging av ledige tomter i kommunale boligfelt, skal dette gi et grunnlag for vurdering av nye boligområder. Det skal alltid være ledige boligtomter i kommunale boligfelt. Det skal legges til rette for boligbygging der det er eksisterende infrastruktur, og åpne for endring fra fritidsbolig til bolig der det ligger til rette for det.


Landbruk og næringsliv

Naturgrunnlaget er og har alltid vært en viktig ressurs for Nore og Uvdal. Her drives næringsutvikling slik at det tas vare på jordbruksareal, dyrkbar jord, skog, fjell, biologisk mangfold, kulturlandskap, kulturminne og kulturmiljø.

Gjengroing av kulturlandskapet er en utfordring, og det er viktig med husdyr på utmarksbeite for å holde kulturlandskapet i hevd. Et levende kulturlandskap er også viktig for reiselivsnæringa og for hytteeierne. I Nore og Uvdal ligger mange av hytteområde i viktige beiteområde. Ved eventuell utvidelse av hytteområder er det viktig å unngå konflikt mellom utbyggere og bønder. 

Noen fokuspunkter for arealdelen på dette området er at omdisponering av dyrka mark skal være på et minimum. Seterområdene er viktige element i kulturlandskapet og skal ivaretas. Kvalitetene i kulturlandskapet i Kirkebygda, Smådøldalen, Dyregarvshalle og Dagaliseterdalen er av nasjonal interesse (KULA-registrert) og skal tas vare på. 

Arealkrevende næringsvirksomhet skal lokaliseres til etablerte områder nær hovedveier. Nye områder skal vurderes ved konkrete innspill.

Vil du vite mer kommuneplanens arealdel 2022 - 2033? Les her.

Reiseliv og fritidsbebyggelse

Det er i dag 4000 fritidsboliger i Nore og Uvdal, men få overnattingsbedrifter i kommunen. Konsentrasjonen av fritidsbebyggelse er tettest i Øvre Uvdal, mens det i øvrige deler av kommunen er større avstand mellom hyttefeltene. Øvre Uvdal har vært og er satsingsområde for reiseliv i Nore og Uvdal. Det er nå et ønske om å se hele kommunen som en reiselivskommune med utgangspunkt i Nore og Uvdal som nasjonalparkkommune.

Arealdelen fordrer fortetting og utvikling av fritidsbebyggelse knyttes til eksisterende områder for fritidsbebyggelse. Det kan legges til rette for nye byggeområder for fritidsbebyggelse i områder med eksisterende infrastruktur. Byggegrense mot fjellet skal være minst 50 meter under faktisk skoggrense. Det skal defineres friluftsområder hvor det ikke legges til rette for utbygging.

Naturen, kulturlandskapet og sti- og løypenettet er viktige attraksjoner å ta vare på for å sikre at Nore og Uvdal fortsatt skal være en attraktiv hyttekommune. Fritidsinnbyggere skal trives og bruker hyttene sine mye.

Natur, kultur og friluftsliv

Målsettingen for disse planene er gjennom helhetlige vurderinger å ivareta villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsliv. I fjellområdene i Nore og Uvdal står både natur-, landskaps-, beite- nærings- og friluftsverdier sterkt. Tilgjengelighet til natur og rekreasjonsområder i hverdagen betyr mye for utøvelse av fysisk aktivitet og friluftsliv.

Viktige områder for friluftsliv avsettes som hensynssone hvor det ikke legges til rette for utbygging, og byggeforbudssonene skal differensieres langs vann og vassdrag.

Nasjonalparkkommune

I Nore og Uvdal finner du inngangsporten til Hardangervidda Nasjonalpark fra øst, i tillegg til at deler av Norges største naturreservat i skog, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, ligger i kommunen.

Arealdelen fokuserer på å legge til rette for etablering av besøkssenter for Nore og Uvdal som Nasjonalparkkommune. Det skal sikres en helhetlig og bærekraftig forvaltning av fjellområdene i tråd med Regional plan for Hardangervidda og Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell.

Infrastruktur

God infrastruktur er viktig for å unngå forurensning, sikre bosetting og redusere avstandsulemper. Her ønsker kommunen å bruke rekkefølgekrav for å sikre viktig infrastruktur som vei, vann og avløp. Det skal stilles krav om at framtidige hyttefelt har fellesløsninger for avløp eller kobles til kommunalt avløp.

Det er også ønskelig å legges til rette for ladestasjoner for elbil og andre fossilfrie kjøretøy, samt for bobilparkering i områder med etablert infrastruktur.

Det er nå du kan komme med innspill

Kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner er viktig for å få et best mulig resultat av planarbeidet. Det skal være en åpen, bred og tilgjengelig medvirkningsprosess - og metode som skal få flest mulig engasjert og involvert i planarbeidet. 

Jo flere som mener noe, jo bedre. 

Dette kan bidra til å sikre god forankring av planen og legge et godt grunnlag for økt tillit mellom kommune, næringsliv og befolkning.

Vil du vite mer kommuneplanens arealdel 2022 - 2033? Les her.

Meld inn din mening

Har du utbyggingsplaner, og ønsker å komme med forslag til endring av areal, må du bruke denne malen

For andre innspill kan du sende e-post eller brev

Uttalelser, merknader eller innspill sendes på e-post til postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no eller skriftlig til Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg.

Fristen for høringen av planprogrammet er 04. oktober. Frist for innspill til kommuneplanens arealdel er 08. november.

Del artikkelen på Facebook